Regulamin i polityka prywatności

Regulamin
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania z serwisu strony internetowej artbankingonline.eu. Osoby zarejestrowane w Serwisie („Użytkownicy”) mają obowiązek zaakceptować brzmienie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz respektować ich postanowienia. Jeśli jesteś osobą, która nie jest zarejestrowana i nie zgadzasz się z Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu uprzejmie prosimy o jego opuszczenie. Artbankingonline zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza ich akceptację.

§1

Administrator Serwisu (Akceptant)

1. Administratorem Serwisu (Akceptantem) artbankingonline.eu  i Właścicielem portalu aukcyjnego jest HeMaJu Residential & Commercial Investments LTD,  27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX,  United Kingdom,

Company Number 15389759.

§2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi („Usługi”) świadczone drogą elektroniczną:

a) Kupno oraz sprzedaż obiektów kolekcjonerskich i dzieł sztuki w Serwisie artbankingonline.eu

b) Prezentacja dzieł sztuki za pośrednictwem wspomnianego Serwisu aukcyjnego

c) Rejestracja Użytkowników w celu kupna lub sprzedaży obiektów kolekcjonerskich i dzieł sztuki

d) Udostępnianie treści przez użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem

e) Wysyłanie newslettera zawierającego treści związanych z ofertą Serwisu aukcyjnego

2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

3. Informacje o modyfikacjach są publikowane na stronie internetowej artbankingonline.eu i nie stanowią zmiany Regulaminu.

4. Artbankingonline.eu zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.

§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Artbankingonline.eu świadczy Usługi na rzecz swoich Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Użytkownik od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez portal aukcyjny artbankingonline.eu, ze swoimi Użytkownikami umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej artbankingonline.eu.

5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Art Banking na skorzystanie z danej Usługi.

6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych w/w. rozporządzeniem.

7. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na adres mailowy; biuro@artbankingonline.eu.

9. Rezygnacja, o której mowa w ust. 8, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

§4

Korzystanie z usług

1. Strona internetowa artbankingonline.eu jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, na wszystkich urządzeniach z dostępem do internetu. Artbankingonline.eu zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu artbankingonline.eu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych artbankingonline.eu następujących treści:

a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych artbankingonline.eu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Artbankingonline.eu nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem ze Serwisu artbankingonline.eu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Portal aukcyjny Artbankingonline.eu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

4. Artbankingonline.eu zaleca również stosowanie programów antywirusowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów itp) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Artbankingonline.eu ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

§5

Własność

1. Treści, strony i usługi Serwisu są chronione prawem Polskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znaków towarowych, usług handlowych, prawem moralnym, prawem do prywatności i prawem do wizerunku („Prawa własności intelektualnej”). Artbankingonline.eu i jego Użytkownicy zachowują wszelkie Prawa własności intelektualnej do publikowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez korzystanie z Serwisu, jego zawartości lub jakichkolwiek Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących korzystania z treści Serwisu.

§6

Administrowanie Serwisem

1. Artbankingonline.eu ma prawo bez podania przyczyny, według własnego uznania, zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać, czasowo lub na stałe, każdy aspekt Serwisu aukcyjnego lub Usług.

2. Artbankingonline.eu może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Serwisu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Artbankingonline.eu może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu i Usług, anulować jego rejestrację, lub uniemożliwić mu korzystanie z funkcji serwisu, bez powiadomienia go, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszył prawa Artbankingonline.eu lub osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuję do wiadomości, że Artbankingonline.eu nie będzie ponosiło jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§7 Materiały osób trzecich
1. Niektóre treści na stronie są publikowane przez osoby trzecie. Takie treści niekoniecznie odzwierciedlają poglądy lub opinie Artbankingonline.eu. Wspomniany portal aukcyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Artbankingonline.eu nie gwarantuje ich prawdziwości oraz dokładności. Poleganie na treściach publikowanych przez osoby trzecie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

2. Serwis może zawierać linki i odnośniki do stron zewnętrznych. Art Banking nie gwarantuje, że treści zawarte na tych stronach są prawdziwe, dokładne, zgodne z prawem i / lub nieszkodliwe. Artbankingonline.eu nie gwarantuje, że strony zewnętrzne będą wolne od wirusów, lub że nie będą niekorzystnie wpływać na komputer Użytkownika. Wszelkie zażalenia i uwagi dotyczące jakiejkolwiek strony zewnętrznej należy kierować do jej administratora lub webmastera.

§8

Prawa Art Banking do materiałów osób trzecich

1. Poprzez wysłanie wiadomości do Artbankingonline.eu, przesyłanie plików, obrazów, tekstu, danych, treści i innych materiałów, lub dostarczenie ich w inny sposób za pomocą Serwisu lub poza nim, przyznaje się Artbankingonline.eu na czas użytkownika Serwisu, międzynarodową, nieodwołalną, nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną licencje na używanie (w tym wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych), kopiowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, reprodukowanie, przesyłanie, modyfikowanie, edytowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz każde inne wykorzystywanie wszelkich pomysłów i oryginalnie przesłanych materiałów w dowolnym celu i we wszystkich sposobach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości.
2. Użytkownik korzystając z Serwisu udostępnia mu prawa do materiałów mu przekazanych i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma za nie wynagrodzenie.
3. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do materiałów dostarczonych Serwisowi aukcyjnemu Artbankingonline.eu.

§9

Polityka praw autorskich

1. Artbankingonline.eu szanuje własność intelektualną innych i wymaga, aby robić to samo. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ( “DMCA”), której tekst można znaleźć na stronie United States Copyright Office pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Artbankingonline.eu będzie niezwłocznie odpowiadać na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które zostały należycie mu zgłoszone. Artbankingonline.eu wyłączy lub usunie konta Użytkowników, którzy naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że zawartość opublikowana w Serwisie została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o podanie Artbankingonline.eu następujących informacji:

a) Należy zidentyfikować dzieło chronione prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone lub w przypadku wielu dzieł należy dostarczyć ich listę.

b) Należy wskazać miejsce materiału, którego prawa autorskie zostały naruszone, a następnie wskazać miejsce, w którym znajduje się on w Artbankingonline.eu.

c) Należy podać imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail.

W treści zawiadomienia należy zawrzeć następujące oświadczenia:
“Oświadczam, że zakwestionowane wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo (np dozwolonego użytku).”
“Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są prawdziwe oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że jestem właścicielem lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa na mocy praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone. ”

Zawiadomienie zawierające wszystkie powyższe elementy należy przesłać droga e-mailową na adres; biuro@artbankingonline.eu

Artbankingonline.eu wszystkie takie zawiadomienia traktuje poważnie, a więc osoba, które je przesyła może być odpowiedzialna za szkody (w tym koszty prawne i opłaty sądowe), jeśli fałszywie informuje, że treść narusza prawa autorskie. W związku z tym, jeśli nie jesteś pewien czy opublikowany materiał narusza Twoje prawa autorskie, możesz zasięgnąć porady adwokata.

2. Korzystając z Serwisu przyjmujesz do wiadomości, że artbankingonline.eu ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania materiałów umieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w celu określenia zgodności z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi innymi przepisami, zasadami, lub wytycznymi. Niezależnie od tego prawa, Artbankingonline.eu nie dokonuje przeglądu wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie. artbankingonline.eu zastrzega sobie prawo do edytowania, ujawniania, odmowy zamieszczania, żądania usunięcia lub usunięcia dowolnego materiału, w całości lub w części, według własnego uznania, bez ograniczeń, jeśli jest to konieczne do wykonania jakiegokolwiek prawa, na wniosek regulacji rządowych lub agencji, lub według własnego uznania, jeśli materiały te są niewłaściwe lub naruszają niniejszy Regulamin. Artbankingonline.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu z powodu wykonania lub niewykonania powyższych działań.

§10

Niedozwolone zachowania Użytkowników

1. Każde z poniższych zachowań stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu bez uprzedzenia:

a) Brak poszanowania prywatności lub poglądów innych użytkowników.
b) Korzystanie z Artbankingonline.eu do celów niezgodnych z prawem lub do wspieranie wszelkich działań niezgodnych z prawem.
c) Podszywanie się pod inną osobę.
d) Wysłanie spamu.
e) Naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej innych osób.
f) Publikowanie materiałów, które są obsceniczne, oszczercze, szkodliwe, obraźliwe, grożące czy fałszywe.
g) Publikowanie materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa lub regulacje.

§11

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

a) telefonicznie: 0048 731 119 779 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@artbankingonline.eu

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

4. Zwroty kwot związanych z opłatami za świadczenie Usług, dokonywane są na warunkach i zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zwrot kwot w przypadku płatności elektronicznych T-Pay realizowany jest kanałem T-Pay. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia sposobu zwrotu płatności.

§12

Lista towarów i usług, za które przyjmowanie płatności za pośrednictwem Serwisu jest zabronione.

1. towary i usługi zawierające treści pornograficzne, w szczególności dotyczące osób poniżej 15 roku życia i związane z użyciem przemocy oraz wykorzystaniem zwierząt;

2. gry hazardowe organizowane niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności bez odpowiedniego zezwolenia;

3. towary i usługi zawierające mowę nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub światopoglądowym;

4. towary i usługi zawierające treści naruszające prawa osób trzecich;

5. muzyka, filmy, oprogramowanie lub inne towary i usługi naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie, do znaków towarowych, patentowe i inne;

6. chemikalia;

7. narkotyki, środki psychoaktywne (w tym tzw. dopalacze), leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu produkty lecznicze, produkty paralecznicze oraz suplementy diety;

8. materiały wybuchowe i pirotechniczne;

9. wszelkie typy broni i amunicji, których posiadanie wymaga pozwolenia na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji;

10. ludzkie i zwierzęce organy i tkanki;

11. towary lub usługi podrobione/sfałszowane;

12. oprogramowanie przeznaczone do podejmowania działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;

13. bazy danych, w tym danych osobowych, adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów i inne.

§13

Postanowienia końcowe

1. Artbankingonline.eu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących

Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Serwisie

Zmiany w ofercie Artbankingonline.eu

2. W przypadku zmian Regulaminu artbankingonline.eu powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym w Serwisie.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie Artbankingonline.eu.

4. Artbankingonline.eu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza Artbankingonline.eu.

5. Artbankingonline.eu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.

6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a artbankingonline.eu w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Serwisu będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby Artbankingonline.eu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeks Cywilny.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem T-Pay.com.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Zwyczajowo cena wywoławcza zawarta jest między połową a trzy czwarte dolnej granicy estymacji.
Cena wywoławcza może być podana w katalogu.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wynagrodzenie Artbankingonline.eu z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20% końcowej ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji.
Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek . Na zakupione obiekty wystawiamy faktury marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną.
Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Estymacje w walutach innych niż polski złoty
Transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter orientacyjny.
5. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Jest równa bądź niższa niż dolna granica estymacji. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą, posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje odczytaniem przez aukcjonera słowa “pass”. Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem. Opcjonalnie, jeżeli transakcja nie osiągnie ceny gwarancyjnej, aukcjoner może ogłosić zawarcie transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony po uderzeniu młotkiem.
6. Pass
“Pass” zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie, kiedy licytacja danego obiektu
nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zwarcia transakcji w ramach aukcji. Klienci zainteresowani takim obiektem mogą zgłaszać oferty zakupu po zakończeniu aukcji. Dom Aukcyjny ArtbankingOnline zastrzega sobie prawo przyjęcia więcej niż jednej oferty poaukcyjnej, Klient, który złożył ofertę w wysokości ceny gwarancyjnej, ma pierwszeństwo zakupu. Dom Aukcyjny Artbankingonline.eu zastrzega sobie również prawo do nieoferowania obiektów w sprzedaży poaukcyjnej.

CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA

1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wynagrodzenie Art Banking z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20 % końcowej ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało odpowiednimi oznaczeniami
3) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 7 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Artbankingonline.eu akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA,
b) Artbankingonline.eu akceptuje płatność przelewem bankowym na konto 1). wpłata w walucie GBP – funt brytyjski – lokalnie Sort -Code  04-29-09 Numer konta bankowego 15160718. Przelew miedzynarodowy w GBP GB39REVO00996919262879, Swift/BIC CODE – REVOGB21. 2). wpłata w walucie Euro GB39REVO00996919262879, Swift/BIC CODE; REVOGB21. 3). wpłata w walucie; złoty Polski – PLN –GB39REVO00996919262879, Swift/BIC CODE, REVOGB21. 4). wpłata w walucie USD – Dolar Amerykński – lokalnie ; Numer konta bankowego, 253896046186, Numer rozliczeniowy ACH, 026013356 – Przelew miedzynarodowy w USD, GB39REVO00996919262879, Swift/BIC CODE, REVOGB21

W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.                                                                                                   4) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Artbankingonline.eu nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu Artbankingonline.eu nie jest zobowiązana do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. Artbankingonline.eu udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Artbankingonline.eu z poniższymi zastrzeżeniami:
1) Artbankingonline.eu udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu. Artbankingonline.eu zastrzega iż opis uzupełniający (pochodzenie, historia wystaw, literatura) został wykonany w dobrej wierze i błędy w tym zakresie nie mogą być podstawą do reklamacji. Artbankingonline.eu zastrzega, sobie również 5% jako granicę błędu w przypadku podawania poszczególnych wymiarów obiektu.
Artbankingonline.eu będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) Artbankingonline.eu wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
2) Całkowita odpowiedzialność Artbankingonline.eu będzie ograniczona wyłącznie do ceny
nabycia zapłaconej przez kupującego.
3) Artbankingonline.eu nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4) Artbankingonline.eu nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Artbankingonline.eu nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5) Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza
lub nie ogranicza odpowiedzialności Artbankingonline.eu wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

PRAWA AUTORSKIE

1) Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.
2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem sporządzonych przez lub dla Artbankingonline.eu, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Artbankingonline.eu. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Artbankingonline.eu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejsze WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres artbankingonline.eu., wskazany powyżej adres firmy.
Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Artbankingonline.eu
3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek
sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu.
DESA Unicum w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga
zgody odpowiednich władz,
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn.
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji
za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne
Artbankingonline.eu zwraca szczególną uwagę na prawo użytkowników do prywatności. Chronimy dane osobowe naszych Użytkowników oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy Użytkownik korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, w niektórych częściach portalu, systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu funkcjonalności portalu, m.in. licytowanie obiektów na aukcjach internetowych, zgłaszanie zleceń do aukcji, korzystanie z archiwum notowań aukcyjnych.
Rejestracja, dane osobowe
W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefony kontaktowe. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji w postaci naszego biuletynu informacyjnego. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, należy także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Artbankingonline.eu. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach portalu. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Artbankingonline.eu jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Artbankingonline.eu informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu.

Cookies
Ze względów funkcjonowania portalu, jednym ze sposobów zbierania informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu “cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku użytkownika, dzięki którym będzie mógł go “rozpoznać” przy ponownym połączeniu. artbankingonline.eu używa cookies do zapamiętywania informacji o Internautach. Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb wewnętrznych i w ramach współpracy z reklamodawcami), a także w celach związanych z ułatwieniem logowania się lub wypełniania stałych treści. Cookies są ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, że cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie ustalić tożsamości użytkowników. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.
Niepożądane treści
W portalu aukcyjnym Artbankingonline.eu nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie zgadzamy się na publikowanie pornografii i treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne, nie mających nic wspólnego ze sztuką.
Biuletyny informacyjne
ArtbankingOnline.eu wysyła mailingi do Użytkowników, którzy mają w swoim profilu zaznaczoną opcję otrzymywania Biuletynu Informacyjnego. Dzięki takim wysyłkom mamy możliwość bezpośredniego informowania Państwa o nowych usługach, aukcjach, wystawach, projektach i konkursach
Nasze uwagi
Prosimy pamiętać o tym, iż każdy Internauta musi także sam dbać o swoje bezpieczeństwo i ochronę swoich danych, dlatego gdy korzystamy z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, to po zakończeniu korzystania z niego należy się wylogować, zamknąć stronę z ustawieniami, aby nikt nie mógł ich podejrzeć. Dane podane przez Użytkowników przy rejestracji znają tylko oni sami. Artbankingonline.eu gwarantuje, że nikomu nie mogą zostać one ujawnione, jednak prosimy o zachowanie ostrożność przy ich wpisywaniu lub wyświetlaniu na ekranie.